POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH Nzoz STOMATOLOGIA informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel Nzoz STOMATOLOGIA we Wrocławiu reprezentowany przez właściciela, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 148/4 53-315 Wrocław;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia i świadczenia przez Administratora usług medycznych;
  • Podstawią prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia;
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie - (wskazywać odbiorcę, na którego osoba wyraziła zgodę lub wynika to z odrębnych przepisów prawa np.: NFZ);
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
  • Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, odgraniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r. Do tego terminu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z w/w podstaw prawnych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.